B

 • Babić Ivana
 • Bačić Siniša
 • Bajić Tomislav
 • Bakša Valentina
 • Ban Ella
 • Baričević Eva
 • Bertović Tina
 • Bešlaj Domankušić Mateja
 • Bešvir Davor
 • Bielen Zlatko (počasni član)
 • Bogdanović Joško
 • Bosnić Helena
 • Bosnić Krešimir
 • Božičević Ana
 • Bratelj Jovanović Dora
 • Braun Mario (počasni član)
 • Briševac Dora
 • Briški Igor
 • Brlečić Kristina
 • Budicin Egidio (počasni član)
 • Buljan Marko

C

Č

 • Čupić Ivana
 • Čustović Iva

D

E

 • Erdelji Robert

F

 • Filipović Ana
 • Filo Matija
 • Fisković Lana Linda
 • Fišter Lucija
 • Fradelić Lucija
 • Fučić Mario (počasni član)

G

H

 • Horvat Ana
 • Horvat Kavazović Barbara

I

 • Ivanković Srđan
 • Ivković Ana

J

 • Jembrih Zvjezdana
 • Jerković Anita
 • Joksimović Barbara
 • Jurčić Dubravko
 • Jurčić Tomislav

K

L

 • Lazović Kristijan
 • Lešić Nadia
 • Letilović Ivana
 • Listeš Andrea
 • Lončar Dunja

M

N

O

 • Obrst Krilić Sabina

P

R

 • Radić Slobodan
 • Radošević Nikola
 • Reberski Marija
 • Roce Lucija
 • Rubčić Helena
 • Rukonić Ronina
 • Ružić Stasiow Luka (pripravan član)
 • Ružić Stasiow Noa

Š

 • Šafran Andrea
 • Šaina Toni
 • Šašinka Osanna
 • Štengl Mihael

T

V

 • Varga Petar
 • Velicogna Novoselac Maja
 • Vodušek Danijel
 • Vokić Denis

ČLANSTVO U DRUŠTVU

Uvjeti postupanja, prava i obveze članova

Članak 13.

Članom HRD­a može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za rad u društvu i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva HRD­a, zadovoljava uvjete iz Statuta te prihvaća odredbe Statuta. Članovi HRD­a mogu biti redovni (aktivni), počasni, pridruženi, pripravni i potporni članovi. Pravo glasa pripada redovnim aktivnim članovima.

Članak 14.

Redovni članovi mogu biti punoljetni radno sposobni državljani Republike Hrvatske koji se prvenstveno bave konzerviranjem i restauriranjem kulturnih i umjetničkih dobara na području Republike Hrvatske, a kvalificirani su odgovarajućim stručnim obrazovanjem (dipl. konzervatori-restauratori, odnosno magistri konzervacije-restauracije i osobe sa stečenim temeljnim ili višim stručnim zvanjem u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti) ili radnim iskustvom od najmanje pet godina u od HRD-a priznatim stručnim ustanovama i javnim ili privatnim radionicama (atelierima). Umirovljenici mogu biti redovni članovi HRD-a ako su se tijekom radnog vijeka prvenstveno bavili konzerviranjem-restauriranjem kulturnih i umjetničkih dobara na području Republike Hrvatske, a kvalificirani su odgovarajućim stručnim obrazovanjem (dipl. konzervatori-restauratori, odnosno magistri konzervacije-restauracije i osobe sa stečenim temeljnim ili višim stručnim zvanjem u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti).

Počasni članovi mogu biti radno sposobni državljani Republike Hrvatske sa izrazitim zaslugama za unapređenje konzervatorsko-restauratorske struke i biraju se na pismeni prijedlog jednog redovnog člana većinom od ¾ prisutnih članova na Skupštini.

Pridruženi članovi mogu biti osobe bez stručnih kvalifikacija za redovno članstvo u HRD-u, mogu biti radno sposobni državljani Republike Hrvatske koji su stručnjaci, ali nisu dipl. konzervatori-restauratori, odnosno mag. konzervatori-restauratori i nemaju temeljno, ni više stručno zvanje u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti, ali surađuju na poslovima konzervatorsko-restauratorske djelatnosti i zaštite kulturnih dobara ili radnim iskustvom od najmanje tri godine u od HRD-a priznatim stručnim ustanovama i javnim ili privatnim radionicama (atelierima).

Pripravni članovi mogu biti osobe na školovanju koje pohađaju školu priznatu od HRD-a ili koji se obrazuju u javnoj ili privatnoj, od HRD-a priznatoj radionici, a koje još ne ispunjavaju uvjete za aktivno članstvo.

Članovi u mirovanju postaju svi članovi (osim počasnih), koji nisu podmirili članarinu kroz dvije zadnje kalendarske godine. Oni ostaju u evidenciji Društva kao članovi u mirovanju, ali gube prava članova do trenutka podmirenja članarine.

Redovni članovi koji privremeno zamijene prebivalište boravištem u inozemstvu postaju, po odluci Upravnog odbora, za to razdoblje dopisnim članovima.

Stjecanje članstva

Članak 15.

 1. Uz molbu za prijem, kandidat mora priložiti preslik potvrde o završenom stupnju obrazovanja i dokaz o bavljenju zaštitom kulturnih dobara.
 2. O prijemu kandidata odlučuje Upravni odbor osim prijema počasnih članova o čijem članstvu odlučuje Skupština na pisani prijedlog redovnog člana HRD­a. Upravni odbor obvezno obrazlaže odluke o prijemu kandidata. Upravni odbor može zahtijevati od kandidata dokaze o njegovoj praksi u struci. Učlanjenje prihvaćenog kandidata ovjerava Upravni odbor prikladnim dokumentom nakon što je uplaćena upisnina.
 3. Na odluku Upravnog odbora ulaže se žalba Skupštini društva. Skupština će donijeti konačnu odluku 2/3 većinom prisutnih aktivnih članova.
 4. Imena novih članova objavljuju se u obavijestima HRD­a i na web stranici.

Članak 16.

Prava i obveze redovnih članova su:
a) predlagati i birati predstavnike u tijela HRD­a;
b) biti izabrani predstavnik u tijelima HRD­a;
c) biti obaviješteni o radu HRD­a i tijela društva te o materijalno financijskom poslovanju;
d) aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva HRD­a i dopridonose ostvarivanju djelatnosti;
e) davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad HRD­a i tijela društva;
f) predlagati izmjene i dopune akata HRD­a;
g) pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata društva;
h) redovito plaćati članarinu;
i) čuvati i podizati ugled HRD­a;
j) poštivati i pridržavati se Etičkog kodeksa ECCO­a.

Članak 17.

Prava i obveze pridruženih, pripravnih i potpornih članova su:
a) unapređivati mjere koje imaju za cilj poboljšanje obavljanja djelatnosti;
b) kontinuirano informiranje o donesenim, izmijenjenim ili dopunjenim normativnim aktima u vezi s obavljanjem djelatnosti;
c) pridržavati se odredbi ovoga Statuta, odluka i zaključaka tijela HRD­a;
d) štititi ugled HRD­a;
e) plaćati godišnju članarinu.

Članak 18.

Svaki član ima pravo na prigovor.
Jedino aktivni članovi imaju aktivno i pasivno pravo glasa. O iznimkama odlučuje Skupština 2/3 većinom prisutnih aktivnih članova.

Članak 19.

Članstvo prestaje:
a) prestankom postojanja društva;
b) istupanjem, na osobni zahtjev;
c) isključenjem;
d) smrću.

Istupanje iz Društva vrši se pisanom izjavom Upravnom odboru najkasnije tri mjeseca prije isteka tekuće godine. Članovi koji su istupili i oni koji su isključeni iz HRD­a gube prava koja su im pripadala po ovom Statutu.

ČLANSTVO

 1. REDOVNI ­ aktivni, plaćaju punu članarinu
 2. POČASNI ­ neaktivni, ne plaćaju članarinu
 3. PRIDRUŽENI ­ neaktivni, plaćaju punu članarinu
 4. PRIPRAVNI ­ neaktivni, plaćaju 1/2 članarine
 5. ČLANOVI U MIROVANJU ­ neaktivni