Gugić Luciana

Sveučilišna magistra konzervacije i restauracije

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Umjetnička akademija u Splitu (Odsjek za konzervaciju-restauraciju)