Hrvatsko restauratorsko društvo - ČLANOVI

ČLANOVI PristupnicaHRDa  Za upis u članstvo ispunite i pošaljite PRISTUPNICU.


Članovi HRD-a:

Sandro Ambrinac Andrej Aranicki Ivana Babić Julija Bačak Davor Bešvir
Anita Bojović Ana Božičević Dora Bratelj Jovanović Nena Brkić Marko Buljan
Dana Buljan Cypryn Stela Cunjak Ivan Cvitanić Jelena Ćurić Martina Ćurković Masiraca
Iva Čustović Suzana Damiani Andrej Dokić  Ana Dukić Suzana Damiani
Ana Dumbović Lana Linda Fisković Hrvoje Gregorić Aida Grga Tomislav Grzunov
  Azra Grabčanović Ana Horvat Barbara Horvat Kavazović Radivoje Jovičić
 Dubravko Jurčić Karmen Jurišić Marija Kalmeta Lana Kekez Ines Kobas
Anna Kostov Kristina Krivec Petra Kursar Ivana Letilović Mirna Međeral
Jurica Milinković Bogdanka Mikec Ana Pavešković-Burazer Petra Perlain Jasminka Podgorski
Jan Podsednik Marija Reberski Željka Rončević Ronina Rukonić Maja Sučević Miklin
Sagita Mirjam Sunara Antonina Srša      
Orest Šuman Ana Šapina Tamara Ukrainčik Denis Vokić Karlo Vučković
Zvjezdana Jembrih Sabina Obrst Krilić Boris Šimunović  Alan Vlahov  

 

IV. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Uvjeti postupanja, prava i obveze članova

Članak 13.

Članom HRD­a može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za rad u društvu i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva HRD­a, zadovoljava uvjete iz Statuta te prihvaća odredbe Statuta. Članovi HRD­a mogu biti redovni (aktivni), počasni, pridruženi, pripravni i potporni članovi. Pravo glasa pripada redovnim aktivnim članovima.

Članak 14.

Redovni članovi mogu biti punoljetni radno sposobni državljani Republike Hrvatske koji se prvenstveno bave konzerviranjem i restauriranjem kulturnih i umjetničkih dobara na području Republike Hrvatske, a kvalificirani su odgovarajućim stručnim obrazovanjem (dipl. konzervatori­restauratori, odnosno magistri konzervacije­restauracije i osobe sa stečenim temeljnim ili višim stručnim zvanjem u konzervatorsko­restauratorskoj djelatnosti) ili radnim iskustvom od najmanje pet godina u od HRD­a priznatim stručnim ustanovama i javnim ili privatnim radionicama (atelierima). Umirovljenici mogu biti redovni članovi HRD­a ako su se tijekom radnog vijeka prvenstveno bavili konzerviranjem­restauriranjem kulturnih i umjetničkih dobara na području Republike Hrvatske, a kvalificirani su odgovarajućim stručnim obrazovanjem (dipl. konzervatori­restauratori, odnosno magistri konzervacije­restauracije i osobe sa stečenim temeljnim ili višim stručnim zvanjem u konzervatorsko­restauratorskoj djelatnosti). Počasni članovi mogu biti radno sposobni državljani Republike Hrvatske sa izrazitim zaslugama za unapređenje konzervatorsko­restauratorske struke i biraju se na pismeni prijedlog jednog redovnog člana većinom od 3⁄4 prisutnih članova na Skupštini. Pridruženi članovi mogu biti osobe bez potrebnih kvalifikacija za aktivno članstvo u HRD­u, mogu biti radno sposobni državljani Republike Hrvatske koji su stručnjaci, ali nisu dipl. konzervatori­restauratori, odnosno mag. konzervatori­restauratori i nemaju temeljno, ni više stručno zvanje u konzervatorsko­restauratorskoj djelatnosti, ali bave se teorijom i kritikom konzerviranja­restauriranja i zaštitom kulturnih dobara ili radnim iskustvom od najmanje tri godine u od HRD­a priznatim stručnim ustanovama i javnim ili privatnim radionicama (atelierima). Pripravni članovi mogu biti osobe na školovanju koje pohađaju školu priznatu od HRD­a ili koji se obrazuju u javnoj ili privatnoj, od HRD­a priznatoj radionici, a koje još ne ispunjavaju uvjete za aktivno članstvo. Potporni članovi i članovi darovatelji mogu biti radno sposobni državljani Republike Hrvatske koji pomažu promicanju ciljeva iz čl. 9. 10. i 11. Statuta. Upravni odbor odlučuje o njihovom prijemu na temelju podnesene pristupnice kandidata Ili koji materijalnim sredstvima ili na neki drugi način pomažu promicanju ciljeva iz čl. 9. 10. i 11. Statuta. Potporni članovi HRD mogu biti fizičke i pravne osobe iz RH ili iz drugih zemalja. Aktivni članovi koji privremeno zamijene prebivalište boravištem u inozemstvu postaju, po odluci Upravnog odbora, za to razdoblje dopisnim članovima.

Stjecanje članstva

Članak 15.

1. Uz molbu za prijem, kandidat mora priložiti preslik potvrde o završenom stupnju obrazovanja i dokaz o bavljenju zaštitom kulturnih dobara.
2. O prijemu kandidata odlučuje Upravni odbor osim prijema počasnih članova o čijem članstvu odlučuje Skupština na pisani prijedlog redovnog člana HRD­a. Upravni odbor obvezno obrazlaže odluke o prijemu kandidata. Upravni odbor može zahtijevati od kandidata dokaze o njegovoj praksi u struci. Učlanjenje prihvaćenog kandidata ovjerava Upravni odbor prikladnim dokumentom nakon što je uplaćena upisnina.
3. Na odluku Upravnog odbora ulaže se žalba Skupštini društva. Skupština će donijeti konačnu odluku 2/3 većinom prisutnih aktivnih članova.
4. Imena novih članova objavljuju se u obavijestima HRD­a i na web stranici.

Članak 16.

Prava i obveze redovnih članova su:
a) predlagati i birati predstavnike u tijela HRD­a;
b) biti izabrani predstavnik u tijelima HRD­a;
c) biti obaviješteni o radu HRD­a i tijela društva te o materijalno financijskom poslovanju;
d) aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva HRD­a i dopridonose ostvarivanju djelatnosti;
e) davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad HRD­a i tijela društva;
f) predlagati izmjene i dopune akata HRD­a;
g) pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata društva;
h) redovito plaćati članarinu;
i) čuvati i podizati ugled HRD­a;
j) poštivati i pridržavati se Etičkog kodeksa ECCO­a.

Članak 17.

Prava i obveze pridruženih, pripravnih i potpornih članova su:
a) unapređivati mjere koje imaju za cilj poboljšanje obavljanja djelatnosti;
b) kontinuirano informiranje o donesenim, izmijenjenim ili dopunjenim normativnim aktima u vezi s obavljanjem djelatnosti;
c) pridržavati se odredbi ovoga Statuta, odluka i zaključaka tijela HRD­a;
d) štititi ugled HRD­a;
e) plaćati godišnju članarinu.

Članak 18.

Svaki član ima pravo na prigovor.
Jedino aktivni članovi imaju aktivno i pasivno pravo glasa. O iznimkama odlučuje Skupština 2/3 većinom prisutnih aktivnih članova.

Članak 19.

Članstvo prestaje:
a) prestankom postojanja društva;
a) istupanjem, na osobni zahtjev;
b) isključenjem;
c) neplaćanjem članarine dulje od dvije godine;
d) smrću.

Istupanje iz Društva vrši se pisanom izjavom Upravnom odboru najkasnije tri mjeseca prije isteka tekuće godine. Članovi koji su istupili i oni koji su isključeni iz HRD­a gube prava koja su im pripadala po ovom Statutu.


ČLANSTVO

1. REDOVNI ­ aktivni, plaćaju punu članarinu
2. POČASNI ­ neaktivni, ne plaćaju članarinu
3. PRIDRUŽENI ­ neaktivni, plaćaju punu članarinu
4. PRIPRAVNI ­ neaktivni, plaćaju 1/2 članarine
5. POTPORNI ­ neaktivni, plaćaju punu članarinu